Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v penzionu Pension Family (dále jen „penzion“) a v ubytovacím zařízení na adrese Zahradní 50, 277 38 Mělnické Vtelno (dále jen „ubytovací zařízení“)

Správce osobních údajů:

Bedřich Dolejší, se sídlem Zahradní 50, 277 38 Mělnické Vtelno

IČ: 68564112

DIČ: CZ6507071395

zapsaný u Městského úřadu Mělník

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Bedřich Dolejší, Italská 3429, 276 01 Mělník

Kontaktní e-mail: familypension@seznam.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Ochrana osobních údajů je upravena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Své osobní údaje nám poskytujete zejména při podání objednávky nebo při registraci v penzionu či ubytovacím zařízení. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.
  • Osobní údaje poskytnuté při poptávání, objednávání ubytování či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí ubytování či služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu.
  • Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje a právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace o tomto zpracování.
  • Právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné.
  • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud osobní údaje zpracováváme v rámci automatizovaného zpracování osobních údajů.
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, jste odvolali souhlas, jste vznesli námitku nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
  • Právo na omezení zpracování, pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, je zpracování protiprávní, již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků nebo vznesete námitku proti zpracování.
  • Právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
  • Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit na adrese penzionu či sídla podnikatele nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů.
  • Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

 

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jsme správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Vaše osobní údaje dále zpracovává:

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 2018